Písemné překlady

Nabídka pestré škály překladatelských služeb, která vychází vstříc jak drobným zákazníkům, tak i velkým zadavatelům, preferujícím trvalou spolupráci, která je vhodná zejména pro podniky a firmy s vazbou na zahraniční subjekty.

  • Malé zakázky o rozsahu do 2 stran – překlad expresně bez příplatku
  • Rozsáhlé zakázky, které nemá zadavatel v elektronické podobě – možnost převzetí přímo na pracovišti zadavatele a odevzdání tamtéž (platí pro region Střední a Jižní Morava).
Překlady všeobecného jazyka

Např. informační materiály, obchodní dopisy, webové stránky, manuály, životopisy, průvodní dopisy, bakalářské, diplomové a dizertační práce, anotace.

Odborné překlady

Strojírenství, stavebnictví, ekonomie, marketing, bankovnictví, cestovní ruch, IT, právo,…

Jedná se o práci s písemným materiálem.
Příjem textu tištěného i elektronického, po dohodě lze přijmout i rukopisný podklad či méně kvalitní tištěnou předlohu, jako jsou fotokopie apod.

Rozsah práce se vypočítává z cílového textu (tj. z hotového překladu). Překlad je standardně dodáván ve formátu MS Word, na vyžádání lze zajistit i jiný výstupní formát (T602, MS Excel, HTML). Cena překladu je za 1 normostranu (NS = 1800 znaků včetně mezer).

Příjem a odevzdání zakázek lze prostřednictvím e-mailu.
Pro pravidelné zákazníky je připraven systém slev a dalších zvýhodnění.

Soudně ověřené překlady

Tyto překlady se využívají, pokud je nutno předložit překlad se soudním ověřením (například vysvědčení, závěť, oddací list, certifikát, rodný list, úmrtní list, výpis z trestního rejstříku, plná moc, lékařská zpráva, zprávy pro policii, auditní zprávy, atd.).
Tento typ překladu ověří překladatel registrovaný příslušným krajským soudem; na překlad připojí překladatelskou doložku opatřenou tzv. kulatým razítkem.

Orientační překlad, poradenství např. při firemních překladech

Jde o zestručněné shrnutí obsahu cizojazyčných materiálů, resp. pročtení materiálu a podrobný překlad vybraných pasáží, obsahujících informaci, kterou zadavatel hledá.

Veškeré údaje, které jsou obsahem překládaných nebo tlumočených textů, jsou považovány za důvěrné a je zaručeno jejich utajení před třetími stranami.