Korektury textu

Revize textu co do správnosti gramatické (koncovky, vazby, slovosled), lexikální (správná volba slova slovních spojení) i stylistické (vhodnost užitých výrazových prostředků vzhledem k funkci textu – např. obchodní x soukromý dopis).

Korektury cizojazyčného textu

Jsou prováděny rodilým mluvčím.

Korektury českého textu

Korektury např. bakalářských, diplomových či dizertačních prací, anotací.

Redakční úpravy textu

Mimo provedení korektury je dbáno na sjednocení celkového stylu zakázky, a to jak jazykového, tak grafického.

Uplatňuje se např. při vytváření tiskovin sloučením materiálů, pocházejících z různých zdrojů.

Grafická obtížnost

Za graficky náročné jsou považovány texty, které obsahují tabulky, grafy, obrázky a popisky, sloupcovou úpravu apod.

Garance důvěrnosti informací

Veškeré údaje, které jsou obsahem překládaných nebo tlumočených textů, jsou považovány za důvěrné a je zaručeno jejich utajení před třetími stranami.